لمینت ۵ و ۵ برنز
نرده شیشه ای با فیکس پوینت و بست نرده ای.
پروژه ی جناب ابراهیمی نیاوران