شیشه طرح تراش خورده با چسب یو وی
کارفرما: جناب فارسیان

محل پروژه: تهرانپارس